เจ้าหน้าที่ (CAM Programing)
Qualification
 • สัญชาติไทย อายุระหว่าง 22-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ออกแบบเครื่องกล/ออกแบบแม่พิมพ์ (อสบ.), สาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ (ทล.บ.)หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน
 • มีความรู้พื้นฐานในการใช้งาน เครื่องจักร machine, machining center และ CNC
 • มีความรู้ในหลักการหลักการเขียนแบบเทคนิค, เขียนแบบเครื่องกล, เขียนแบบแม่พิมพ์
 • สามารถใช้CAD /Cam Programing,NX,TopSolid,CAM-TOOL
 • สามารถออกแบบ Program CAM จากชิ้นงาน 3D หรือ Drawing ได้
 • สามารถใช้เครื่องมือวัดละเอียด เช่น Vernier Caliper,Micro Meter
 • Responsibility
 • สร้าง Program CAM ให้สามารถผลิตชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายได้เสร็จสมบบูรณ์ตามPart Drawing ที่กำหนด
 • แก้ไขปัญหาการใช้งานเครื่องจักรเบื้องต้น และ/หรือ ปัญหาที่เกิดจาก CAM program ให้สามารถทำงานได้
 • ควบคุม การบำรุงรักษาเบื้องต้นของเคริ่องจักรที่ได้รับมอบหมาย