Sales Dealer
Qualification
 • เพศชาย สัญชาติไทย อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถ ใช้โปรแกรม Microsoft Office/Internet ได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย หรือ การตลาด 1 ปี ขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ต่างจังหวัดได้
 • มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาติขับขี่
 • Responsibility
 • รับผิดชอบการขายผลิตภัณฑ์ปั๊มน้ำ
 • รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า
 • เสนอขายสินค้า-ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
 • รับผิดชอบในการเก็บหนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขาย และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า