มิเตอร์ SX1 : 1เฟส รุ่น RS-485 รหัสรุ่น:          SX1-A31E
ขนาด:           5(45)A
ระบบไฟ:       1 เฟส 220-230 โวลต์
ความแม่นยำ:  Class 1
มิเตอร์ MX2 : 1เฟส รุ่น RS-485 รหัสรุ่น:            MX2-A01E
ขนาด:             10(100)A
ระบบไฟ:          1 เฟส  220-240 โวลต์
ความแม่นยำ:     Class 1
มิเตอร์ MX2 : 3เฟส รุ่น RS-485 รหัสรุ่น:            MX2-C01E
ขนาด:             10(100)A
ระบบไฟ:          3 เฟส 4 สาย 3x220/380-240/415 โวลต์
ความแม่นยำ:    Class 1
มิเตอร์ MX2 : 3เฟส รุ่น RS-485 รหัสรุ่น:             MX2-C41E
ขนาด:              5(10)A ต่อประกอบ CT
ระบบไฟ:          3 เฟส 4 สาย 3x220/380-240/415 โวลต์
ความแม่นยำ:     Class 0.5S
>> หากท่านไม่พบรุ่นที่เหมาะกับการใช้งาน คลิกที่นี่ เพื่อติดต่อเรา